Pratik Bilgiler

Amme Alacağının Sona Ermesi
Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar
Asgari Geçim İndirimi
Asgari Ücret Miktarları
Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Beyanname İmzalatma Limitleri
Beyanname Verilmeyen Hadler
Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi
Bildirim ve Süreler
Bilanço Esasına Göre Defter tutma hadleri
Bilgi Vermekten Çekinenlere Kesilecek Cezalar
Büyükşehir Statüsündeki İller
Çevre Temizlik Vergisi
Damga Vergisi Oranları
Danıştaya Temyiz Davası Açmak için Yetki sınırlar
Dava Açma Süreleri
Defter Tastik Zamanı
Değerli Kağıtlar ve Bedelleri
E-Beyan Verilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Açıklamalar
Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi Miktarları
Ek Mali Tablo ve Hadleri
Emlak Vergisi Oranları
Emzirme Ödeneği ve Cenaze Yardımı
Engelli için Vergi İndirimi Uygulaması
Engelli İndirimi Tutarları ve Başvuru Formu
Fatura Düzenleme Mecburiyeti
Fatura Düzenleme Süresi
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması
Finansman Gider Kısıtlama Oranı
Gelir Vergisi Tarifesi
G.M.S.İ. Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları (Konut Kira İstisnası)
Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Tecil Faizi ve Pişmanlık Faizi Oranları
Geçici Vergi Oranları
Harçlar
İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler
İmzalatma Kapsamında ve Kapsam Dışında Kalan Mükellefler (Yeniden Değerleme)
İşsizlik Sigortası Kesintisi Oranı
Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yöreler
Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilen Emtia Grubu Kapsamında Değerlendirilen Emtialar İçin Özel Hadler
Kazançların Beyan Edilme Sınırı
Katma Değer Vergisi Oranları
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Katma Değer Vergisi Oranları %8 Olarak Belirlenen Malların Gümrük Tarife Pozisyonları
Kurum Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilecek Giderler İle Beyanname Üzerinden Yapılabilecek İndirimler
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
Nüfus Cüzdanları Kaybolan veya Çalınan Mükelleflerimizce Yapılacak İşlemler
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları
Özel Usulsüzlük Cezaları
S.G.K. Eksik Gün Nedenleri
S.M.M.M ve YMM'lerde Beyanname İmzalatma Zorunluluğu
SMMM Ve YMM'lik Mevzuatı Açısından Rakamsal Hadler
Tahakkuktan Vazgeçme
Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin
Tecil Faizi Oranları
Tecile Yetkililer ve Limitleri
Tevsik Zorunluluğunun Tutar ve Başlangıcı ve Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar
Türkiye?de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Satışlarla İlgili (KDV) İstisna Sınırı
Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları
Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
Vergi İncelemelerinde Usul ve Esaslar
Vergiden Müstesna Yurtiçi Gündelik Tutarları
Veraset ve İntikal Vergisi Nispetleri
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları
Yeniden Değerleme Oranları
Yıllık Kıdem Tazminatı Tavanı
Yıllık Ücretli İzinler (İşçiler için)
Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulanan Amme Alacağı Miktarı
7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olan Mükellefler
 

 

%d blogcu bunu beğendi: