Mükelleflerin, KDV Borçlarını Tecil ve Taksitlendirilmesi Artık Mümkün!

gib_gelir_idaresi_başkanlığı_bülent_fidanBilindiği gibi, 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde, KDV borçları tecil kapsamında olmayan borçlar arasında sayılmaktaydı ve KDV borçlarını  idare, tecil ve taksitlendirme işlemleri kabul edilmemekteydi.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 20/06/2016 tarihli ve 2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile KDV borçlarının müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

İç Genelge  aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : 65472180-010.06.01[6402-112]-E.66270                                           20/06/2016  

                                            

Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili

 

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2016/2

 

İlgi : 10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında "Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye … yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                                            Ayşe DİLBAY

Başkan a.

            Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: