Blog

Alacak Sigortası 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle hayatımıza girdi.

 • * Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet destekli bir Alacak Sigortası havuzu kurulmuştur.
 • * Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.
 • * Sisteme dahil edilecek KOBİler merkezi risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir.
 • * 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacaktır.
 • * Primler; azami %25 peşin ve geri kalanı 3 taksitle ödenebilir , tüm primin peşin ödenmesi durumunda %10 indirim yapılacaktır.
 • * Prim tutarı KOBİ'lerin toplam yurtiçi alacak tutarı ve vadesine göre değişkenlik göstermektedir.
 • * Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesini teminat altına almaktadır.

 

Alacak Sigortasının Faydaları Nelerdir ?

 • * Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
 • * İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.
 • * Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.
 • * Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.
 • * Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar.
 • * Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.

 

Ayrıntılı bilgi almak ve sigorta programına dahil olmak için lütfen formu doldurunuz!

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılacaktır.

19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın 01/01/2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapılacaktır.

Buna göre;

1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

 • Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15,
 • Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15,
 • Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0  oranında stopaj yapılacaktır. (Verginet)

 

Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 15/11/2018 tarihli ve “6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine ilişkin tecil ve taksitlendirme işlemleri” başlıklı 2018/39 Sayılı Genelge ile SGK primlerini süresinde ödeyemeyen uyumlu işverenlere, 12 ayı geçmeyen borçlarını taksitlendirme imkânı tanındı.

Genelgeye ilişkin özet açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1) Düzenleme kapsamına hangi alacaklar girmektedir?

1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve tecil talep tarihi itibarıyla 1 yılı aşmayan sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Söz konusu borç türlerinden ödemeleri ertelenenler bakımından, erteleme sonrası ödeme vadesi 1/1/2018 tarihinden sonra olanlar da diğer şartları taşımak kaydıyla kapsama alınacaktır.

2) Uyumlu prim borçlusu sayılabilmek için hangi şartların sağlanması gerekmektedir?

Düzenleme kapsamında mükelleflerin uyumlu prim borçlusu sayılabilmesi için;

a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

b) Ünitede en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyerinin bulunması,

c) Ünitedeki işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması,

ç) Borcun talep tarihinden geriye doğru son 1 yıllık döneme ait olması,

d) Mali açıdan çok zor durumun bulunması,

e) Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/b sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması,

gerekmektedir.

3) Başvuru nasıl ve nereye yapılacaktır?

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanmak isteyen borçluların bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, Genelge ekinde belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Borçlunun bu kapsamda birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından takip edilen borcunun bulunması halinde yazılı başvurular işyerlerinin/sigortalıların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere ayrı ayrı yapılacaktır.

Kapsama giren borç türlerinin tamamı için tecil talebinde bulunulması gerekmektedir.

Asıl Kurum borçlusu (gerçek veya tüzel kişi) dışında kalan kefiller, şirket ortakları, üst düzey yöneticiler, şirket müdürleri, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri ve kanuni temsilciler gibi Kurum borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar için madde hükmünden yararlanamayacaktır. (Vergi.net)

Derneklere Yeni Yükümlülükler Getirildi!

Dernekler üyelerinin durumları ile ilgili değişiklikleri 30 gün içerisinde DERBİS’e bildirmek zorunda olacaklardır.

1 Ekim 2018 tarih ve 30552 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve Derneklere ek yükümlülükler getiren Yönetmeliğe göre;

Gerçek veya tüzel kişilerini, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Buna göre Derneğe üye kabulü, üyenin çıkması veya üyeliğin sona erdirilmesi durumlarında 30 gün içerisinde DERBİS sistemine durumun girilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Dernek Beyannamelerinde de tüm bu bilgileri beyan etme ve üye listelerini Dernek Beyannamelerine girme zorunluluğu da getirilmiştir.