Monthly Archives: Mart 2018

7103 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler #1

KDV Kanunu’na eklenen geçici 39 uncu madde ile sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine yatırım teşvik belgesi aranmaksızın münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-ge ve tasarım merkezlerinde, üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası tutulmuştur.

İstisna tam istisnadır. İstisna kapsamındaki teslimlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV, mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde zamanında alınmayan vergi alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Söz konusu hüküm 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

02.02.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Torba Yasa Tasarısı ile 6111 ve 687 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun Geçici 17. maddesi kapsamında önceki dönemlere ilişkin olarak tüm şartları sağladığı halde SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük olarak yararlanma imkanı 22.03.2018 tarihinde TBMM' de kabul edilmiştir.

Bu kapsamda Torba Yasanın 64. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte takip eden ayın başından itibaren 1 ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvurarak geriye dönük teşvik, destek ve indirimlerden tüm işletmeler yararlanacaktır. İşverene hak ettiği halde yararlanamadığı teşvikler, 2019 Ocak ayında başlayacak şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir.

Bu kapsamda sizde işletmenize ait geçmiş yıllarda kullanmadığınız SGK prim teşvikleri tutarını öğrenmek istiyor iseniz lütfen aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşınız, uzmanlarımız en kısa sürede sizinle irtibata geçeceklerdir.