Yearly Archives: 2017

KOSGEB, 2018 yılı fuar desteklerini açıkladı, kaydınızı yaptırdınız mı?

 

Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz...

  Adınız Soyadınız(gerekli)

  E-posta Adresiniz (gerekli)

  Telefon Numaranız

  Şirket Ünvanınız

  Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız

  7061 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

  Kamuoyunda Torba Kanun anılan ve çok sayıda vergi kanununda düzenleme yapan 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylelikle söz konusu Kanun, bazı maddeler için özel olarak belirlenen yürürlük tarihleri dışında, 5 Aralık 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  7061 Sayılı Kanun ile vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler yürürlük tarihleri itibariyle ve özet tablo eşliğinde  özetlenmiştir.

  A) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

  1) Kira gelirlerinde uygulanan %25’lik götürü gider oranının %15’e düşürülmesi

  Bu Kanunun 14 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Giderler” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25'i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşürülmüştür.

  Yürürlük tarihi: 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  2) 1.404,06 TL net asgari ücretin altında kalanlara ilave ödeme yapılması

  Bu Kanunun 15 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 87 nci madde ile sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmesi amaçlanmaktadır.

  Örneğin, Bekar ve çocuksuz olan bir asgari ücretli çalışanın 2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dahil net ücreti 1.404,06 TL’dir.

  Gelir vergi tarifesi nedeniyle bu çalışanın, 2017 yılı Ekim ayı net ücreti ise 1.328,51 TL’ye düşmektedir.

  Bu çalışanın söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.404,06 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.404,06 TL – 1.328,51 =) 75,55 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek kendisine ödenecektir.

  Yürürlük tarihi: 1/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  B) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

  1) Kurumlar vergisi oranının belirli bir süre için %22 uygulanması

  Bu Kanunun 91 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile yüzde 20 kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır.

  Yürürlük tarihi: Kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı kazançlarına uygulanacak şekilde 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu oran ilk defa 2018 yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacaktır.

  2) 2018 takvim yılında yatırım teşvik belgesi kapsamında münhasıran imalat sanayiinde gerçekleştirilecek yatırım harcamalarına ilişkin oranlar

  Hatırlanacağı üzere, 6770 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 9 uncu madde ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara sağlanan yatırıma katkı oranının ilave 15 puana kadar artırılabilmesi, kazanca yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi ve yatırım döneminde hak edilecek yatırıma katkı tutarının yüzde 100’ünün diğer faaliyetlerden elde edilen kazançtan indirilebilmesine imkân sağlanması yönünde Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti.

  Bu Kanunun 90 ıncı maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2017 takvim yılında" ibaresi ''2017 ve 2018 takvim yıllarında" şeklinde değiştirilerek, imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren düzenlemenin 2018 yılında da devam etmesi sağlanmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  3) Taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan %75’lik istisna oranının %50’ye indirilmesi

  Bu Kanunun 89 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasının;

  -(a) bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan %75’lik istisna %50'ye indirilmektedir.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  4) Bankalara tanınan bazı avantajların finansal kiralama ve finansman şirketlerine de tanınması

  Aynı fıkranın (b) bendiyle, 5520 sayılı Kanun’un beşinci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişiklikle;

  Bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmekte,

  Kiracının temerrüdü nedeniyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında ihtilafın tarafların karşılıklı mutabakatıyla ve kiracının 6361 sayılı Kanunun “Sözleşmenin feshinin sonuçları” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasından kaynaklanan hakların mahsup edilmesi suretiyle sonlandırılarak her türlü tasarruf hakkı kiralayan tarafından devralınan finansal kiralama işlemlerine konu taşınmazların, daha sonra kiralayan tarafından üçüncü kişilere satılmasından doğan kazançlar da istisna kapsamına alınmakta,

  Ayrıca mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, diğer kıymetler için %75 olarak yeniden belirlenmektedir.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Ayrıca yine bu Kanun’un 106 ncı maddesiyle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 16 ncı maddesine eklenen ikinci fıkrayla, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin ayıracakları özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesine olanak sağlanmıştır.

  Böylelikle, bankalara tanınan, taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrinden doğan kazançlara istisna uygulaması ve ayrılan özel karşılıkların gider yazılması imkanı finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerine de tanınmış olmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  5) Risturn istisnası hükümlerinin kaldırılması

  Aynı fıkranın (c) bendiyle, kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, kooperatiflerin ortak içi işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekmeyeceğinden 5520 sayılı Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenen risturn istisnasında üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme yersiz kalmaktadır. Bu nedenle anılan kooperatiflere ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden çıkarılmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  6) Kooperatiflerde muafiyet uygulaması

  Bilindiği üzere, mevcut uygulamaya göre kooperatifler ortak dışı işlem yaptıktan takdirde muafiyetlerini kaybetmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabi tutulmaktadırlar. Bu durum, kooperatiflerin istisnai nitelikteki ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetten mükellefiyete geçmelerine sebep olmakla birlikte vergi idaresince yapılan tespitler neticesinde cezalı tarhiyatlara da muhatap olmaları sonucunu doğurabilmektedir.

  Bu Kanunun 88 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 4 üncü maddesinin kooperatiflere ilişkin “k bendinde” yapılan değişiklik ile;

  Kooperatiflerde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması gerektiğine,

  Kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına mahsus olarak iktisap ettikleri demirbaş, makine, teçhizat, taşıt vb. maddi duran varlıklarının ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarılmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmelerinin ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyeceğine,

  Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceğine,

  Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi olmadığına,

  Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceğine

  ilişkin düzenleme yapılmıştır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  C) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

  1) Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetler

  Bu Kanunun 41 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Vergi Sorumlusu başlıklı 9 uncu maddesinde değişiklik yapmak suretiyle Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer şekilde, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi amaçlanmaktadır.

  Yapılan düzenleme esas itibariyle, katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere, yurt dışından elektronik ortamda hizmet sunanlara Türkiye’de mükellefiyet tesis ettirmenin yolunu açmaktadır.

  Konun detayları Maliye Bakanlığınca yayınlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.

  Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  2) Roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması

  Bu Kanunun 42 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurtdışında bulunan operatör tarafından, yurtiçindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ile bu bedelin yurtiçindeki operatör tarafından aboneye yansıtılması, katma değer vergisinden istisna edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu hizmetlere ilişkin bedeller, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesindeki hüküm gereğince özel iletişim vergisinden de istisna olacaktır.

  Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  3) Finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan teslimler

  Aynı kanunun maddesiyle;

  Finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu şirketlere devir ve teslimleri,

  Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, alacaklarına karşılık borçlulardan veya kefillerden edindiği taşınmaz ve iştirak hisselerinin, bu şirketler tarafından devir ve teslimleri

  KDV’den istisna edilmiştir.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  4) İmalat sanayii yatırımlarına ilişkin inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi

  Bu Kanunun 43 üncü maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgelerine ilişkin geçici 37 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  5) (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin başta katma değer vergisi olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanması

  Bu Kanunun 44 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 38 inci madde ile Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin başta katma değer vergisi olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanmaktadır. Ayrıca, Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında Proje bileşenlerine ilişkin ihale yüklenicisinin bu Proje ile ilgili faaliyette bulunmak üzere özel amaçlı şirket kurması halinde bu şirket, yalnızca ilgili mevzuatına göre kendi ödemesi gereken vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olup, ihale yüklenicisinin ödemesi gereken Hazine payı, Kurum masraflarına katkı payı, evrensel hizmet katkı payı, idari ücret, özel iletişim vergisi ve telsiz ücretlerinden sorumlu tutulmayacaktır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  D) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

  Bu Kanunun 22 nci maddesiyle, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesine eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, vade farkı ile hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan değerler taşıt değeri olarak tanımlanmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Bu Kanunun 23 üncü maddesiyle, 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlarda, taşıt değerinin de vergilendirme ölçütü olarak değerlendirilmesi ve bu çerçevede 1300 cc’nin altındaki taşıtlar için yeniden değerleme oranında, diğer taşıtlar için ise yeniden değerleme oranının 10 puan üzerinden başlamak üzere belli bir artırma oranında uygulanması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

  Diğer taraftan motosikletlerin vergilendirilmesinde ölçütler değiştirilmemekte ve mevcut tarifede yer alan, "Taşıt Değeri" ve "Satır Numarası" sütunları olmaksızın, vergi tutarları korunmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Bu Kanunun 24 üncü maddesiyle, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulünün bu Kanunla değiştirilmesine bağlı olarak Kanuna yeni eklenen (I/A) sayılı tarifenin, vergilendirme rejimine ilişkin ilgili maddelerde ibare değişiklikleri yapılmak suretiyle yer alması sağlanmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Bu Kanunun 25 inci maddesiyle, vergi miktarlarında olduğu gibi taşıt değerlerinin de her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına imkân sağlanmakta, Bakanlar Kuruluna taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirleme yetkisi verilmekte; ayrıca, bu hesaplamalardaki küsuratların ne kadarının dikkate alınmayacağına ilişkin belirleme yapılmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Bu Kanunun 26 ncı maddesiyle, motorlu taşıtlar vergisinin 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen taşıtlarda; 1300 cc’nin altındaki taşıtlar için yeniden değerleme oranında, diğer taşıtlar için ise yeniden değerleme oranına ilave olarak 10 puan artırılarak uygulanmasını sağlamak üzere geçici madde düzenlenmektedir.

  E) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

  1) Engellilerin istisna kapsamında taşıt alımına sınırlama getirilmesi

  Bu Kanunun 72 inci maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Diğer istisnalar başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklik ile;

  Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların, engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan motor silindir hacmine bağlı sınırlama kaldırılmıştır,

  Araç alımında engellilere yönelik uygulanacak ÖTV istisnasına yönelik matrah 200.000 TL’yi aşmayacak şekilde yeniden belirlenmiştir,

  Bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması düzenlenmiştir,

  Bakanlar Kuruluna bu şekilde tespit edilen tutarı %50 oranına kadar artırmaya ilişkin yetki verilmiştir.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  2) Makaronlara ilişkin vergileme ölçülerinin belirlenmesi

  Bu Kanunun 73 üncü maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin kapsamına alınmasına bağlı olarak makaronlara ilişkin vergileme ölçüleri belirlenmektedir.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Bu Kanunun 74 üncü maddesiyle, makaronların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin kapsamına alınmasına bağlı olarak Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün mamulleri için verilen oran, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  3) Bazı İçeceklerin ve Makaronların ÖTV kapsamına alınması

  Bu Kanunun 75 inci maddesiyle ÖTV Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin;

  (A) cetveline Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

  20.09 GTİP numarasında yer alan Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) (% 10 oranında),

  22.02 GTİP numarasında yer alan Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) (% 10 oranında),

  2202.10.00.00.11 GTİP numarasında yer alan "Sade gazozlar" isimli mal eklenerek meyveli gazozların (% 10 oranında),

  2202.10.00.00.12 GTİP numarasında yer alan "Meyvalı gazozlar" isimli mal eklenerek meyveli gazozların (% 10 oranında),

  2202.91.00.00.00 GTİP numarasında yer alan “Alkolsüz biralar” isimli mal eklenerek alkolsüz biraların (% 10 oranında)

  özel tüketim vergisi kapsamına alınmıştır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  (B) cetveline 4813.10.00.80.00 GTİP numarasında yer alan “Diğerleri” isimli mal eklenerek makaronların (% 65,25 oranında)

  özel tüketim vergisi kapsamına alınmıştır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  F) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri

  Bildirimlere ilişkin düzenlemeler:

  Bu Kanunun 16 ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun Bilinen Adresler başlıklı 101 inci maddesinde yer alan bilinen adresler yeniden düzenlenmekte, işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNÎS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmaktadır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenleme yapılmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Bu Kanunun 17 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Tebliğ Evrakının Teslimi” başlıklı 102 nci maddesi değiştirilmekte ve geçici ayrılmalar da dahil olmak üzere, tebliğ yapılacak olanların işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde tebliğin nasıl yapılacağı hususu düzenlenmektedir.

  Bu çerçevede, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresine gidilmesi esası getirilmekte ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Kanunda da yer verilmektedir.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Bu Kanunun 18 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller” başlıklı 103 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması hali eklenmektedir.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Bu Kanunun 19 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesine, ayrıca kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

  Diğer taraftan madde ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Bu Kanunun 20 nci maddesiyle, MERNİS'te yer alan yerleşim yeri adresinin bilinen adresler arasına alınmasıyla birlikte bu adresin MERNİS üzerinden takibi mümkün bulunduğundan madde ile Vergi Usul Kanunu’nun “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "veya ikamet" ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle mükelleflerin ikametgâh adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kaldırılmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  G) 4158 sayılı Damga Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

  1) Bakanlar Kurulu Yetkisi

  Bu Kanunun 29 uncu maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30 uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkân sağlanmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  2) Kamu özel işbirliği projelerine ilişkin istisna düzenlemesi

  Bu Kanunun 30 uncu maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar'' başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  "54. Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar."

  Bu suretle, kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanmak suretiyle finansman maliyetleri düşürülmektedir.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  H) 492 sayılı Harçlar Kanunu Düzenlemeleri

  1) Kamu özel iş birliği projelerine harç istisnası sağlanması

  Bu Kanunun 31 inci maddesiyle, Harçlar Kanunu’nun “Özel Kanunlardaki Hükümler” başlıklı 123 üncü maddesine fıkra eklemek suretiyle kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemlerin yargı harçları dışındaki harçlardan istisna tutulması öngörülmektedir.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  2) Transfer fiyatlandırmasında yöntem belirleme anlaşması harçlarının kaldırılması

  Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” beşinci fıkrası uyarınca, transfer fiyatlandırması uygulamasında, ilişkili kişilerle yapılan mal ya da hizmet sunumunda uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilmektedir.

  Bu Kanunun 32 nci maddesiyle, söz konusu anlaşmaların teşviki amacıyla Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı Tarifede yer alan ve anlaşma sürecinde ödenmesi gereken başvuru harcı (2017 yılı için 56.979,40 TL idi.) ve yenileme harcı (45.583,30 TL idi.) kaldırılmıştır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  I) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

  Bu Kanunun 35 inci maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde 23 ile takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanmaktadır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden işlem yapılması amaçlanmaktadır.

  Ayrıca, emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de bu düzenleme ile belirlenen değerlerin dikkate alınacağı açıklanmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  İ) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu Düzenlemeleri

  1) Özel iletişim vergisi oranlarının %7,5 olarak belirlenmesi.

  Bilindiği üzere, Gider Vergileri Kanunu’nun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının;

  (a) bendine göre her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %25,

  (b) bendine göre radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler %15,

  (c) bendine göre kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %5,

  (d) bendine göre (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15

  oranında özel iletişim vergisine tabidir.

  Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmektedir.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  2) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmesi

  Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, Gider Vergileri Kanunu’nun “İstisnalar:” başlıklı 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmektedir.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  K) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Düzenlemesi

  Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan veraset ve intikal vergisi oranının %20’ye çıkarılması.

  Bu Kanunun 13 üncü maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16 ncı maddesinde yer alan ve şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranının %20’ye çıkarılmıştır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  L) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Düzenlemeleri

  Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi ile kamu alacaklarının tahsilatım hızlandırmak amacıyla bazı ödeme ve işlemler sırasında Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluğu getirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

  1) Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları

  Bu Kanunun 7 nci maddesiyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları: başlıklı 22/A maddesi yeniden düzenlenerek, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların istisna kapsamında olanlar dahil mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler de bu kapsama alınmaktadır. Meslek kuruluşları ile vakıf üniversiteleri ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur.

  Diğer taraftan, hak sahiplerine yapılacak ödemeler sırasında tahsil dairelerine olan borçların resen kesilmesi yönünde Maliye Bakanına yetki verilmektedir.

  Madde kapsamında kesinti zorunluluğu getirilen ödemeler için işçi ücreti alacaklarının öncelik hakkı korunmuş ve alacağın devrine ilişkin yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme işlemlerinin, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edeceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

  Ayrıca, yapılacak ödemeden Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesi uyarınca, tahsil dairesi alacakları için de 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi gereğince kesinti yapılması gerektiği durumlarda, iki kamu İdaresinin alacaklarına karşılık garameten pay ayrılması esası getirilmiştir.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  2) Yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmeleri

  Bu Kanunun 8 inci maddesiyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Hususi ödeme şekilleri başlıklı 41 inci maddesinde ibare değişiklikleri yapılarak, kamu alacaklarının yurtdışında bulunan vatandaşlarımız veya yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine imkân sağlanmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  3) İhtiyati hacze itiraz, Ödeme emri, İhtiyati haczin kaldırılması

  Bu Kanunun 9 uncu maddesiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun;

  İhtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlendiği “İhtiyati hacze itiraz:” başlıklı 15 inci maddesinde yer alan 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır.

  Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer aldığı “Ödeme emri:” başlıklı 55 inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır. Aynca, borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 gün olarak yeniden düzenlenmektedir.

  “İhtiyati haczin kaldırılması:” başlıklı 56 nci maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarılmaktadır.

  “Ödeme emrine itiraz:” başlıklı 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmaktadır.

  “Mal bildiriminde bulunmayanlar:” başlıklı 60 ıncı maddesinde yer alan mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır.

  Yürürlük tarihi: 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. (Deloitte)

  Yetkinlik kavramı üzerine...

  Bu yazımda sizlere yetkinlik kavramı hakkında temel fikirler vermeye çalışacağım. Yetkinlik kavramından ne anlamamız gerektiğini, işgören seçiminde ve değerlendirmesinde hangi yetkinliklerin dikkate alınması gerektiği konuları üzerinde duracağız.

  Yetkinlik kavramı, Vikipedi’de(1) şöyle tanımlanmış; Yetkinlik, genel anlamda yetkin olma durumunu, yani belirli bir alandaki sorumluluk ve/veya görevleri yerine getirebilme durumunda olmayı ifade eder.

  Bu anlamı ile özellikle yüksek okulların iki veya dört yıl süren eğitim süreçleri için kullanılır (ayrıca lisans). Söz konusu eğitim sürecinin ilk dönemi için ön yetkinlik (ön lisans) ve uzmanlık edinme safhasına ise üst yetkinlik (yüksek lisans) denir.

  Bizim koskoca TDK ‘da Türkçe sözlüğünde şöyle açıklamış yetkinliği; (2)

  “Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet”

  Tabi Türk Dil Kurumunun açıklamasına sözümüz olmaz, tamam anladık deyip konuyu bitirmek lazım gelir ama olsun biz biraz daha kurcalayalım şu kavramı… 🙂

  Bir web taraması yaptığınızda yönetim bilimi açısında yetkinliği; “çalışanların kendi işlerinde başarılı performans göstermelerine olanak sağlayan kişisel yetenekleri, bilgi, tecrübe ve beceri birikimleridir” şeklinde tanımlamalar karşımıza çıkmakta.

  Ülkemizin önde gelen şirketlerinden Koç Topluğuda (3) çalışanlarında aşağıda yönetsel yetkinliklerin olması gerektiğini belirtiyor;

  1. Yön Belirleme 2. Takım Çalışması 3. İletişim 4. İşbirliği Geliştirme 5. Sonuç Odaklılık 6. Yaratıcılık ve Girişimcilik 7.Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme 8. Farklılıklara Uyum ve Yönetme 9. Müşteri Duyarlılığı

  Dr. Melek Çetinkaya’da (4) literatürdeki farklı yetkinlik modellerinden alınan unsurları bir araya getirerek yönetsel yetkinlikleri altı grupta toplamış;

  1. Teknik yetkinlikler, 2. İş yetkinlikleri, 3. Bilgi yönetimi yetkinlikleri, 4. Liderlik yetkinlikleri, 5. Sosyal yetkinlikler 6. Kişilerarası yetkinlikler.

  Bana göre akademik bir tanım o kadar da önemli değil, konunun uzmanları hocalarımız çok ayrıntılı tanımlamalar, açıklamalar yapmışlar, makaleler ve çok detaylı tez çalışmaları ortyaya koymuşlar. Konu 1973’lere kadar uzanıyor. Prof. David C. McClelland ilk defa 1973 yılında yetkinlik kavramını ortaya atmış, o günden bu yana gündemde. Tabi ki yukarıdaki tanımlamalar ve açıklamalarda yola çıkarak konu hakkında ip uçları da elde edebiliriz. Ama bana göre önemli olan işletmelerde çalışan işgörenlerin hangi yetkinliklere sahip olmasını bilmemizin gerekliliği. Daha öncesinde de işgören seçiminde adayın üstleneceği görevi yerine getirmesi için gereken yetkinlikleri saptamak, ona göre işgöreni seçmek önemli olan.

  Bu bilgilerden yola çıkarak çalışma hayatımızda karşımıza çıkan yetkinlik kavramını daha iyi anlamak, detaylarını incelemek için bir yetkinlik sözlüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradaki temel kavramlar bize yetkinlik başlığı altında neyin ne olduğunu anlatacaktır. Sözlük (5) yetkinlik kavramını daha doğrusu personel seçiminde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken yetkinlikleri 3 temel başlık altında incelemiş, bunlar;

  Şimdi bunları tek tek inceleyelim;

   

  TEMEL YETKİNLİKLER

  1. Öğrenmeye Açıklık:

  * Konusu ile ilgili yeni bilgiler edinme, becerilerini geliştirme, güncel kalabilmek için öğrenmeye istekli ve araştırmacı olma

  * Yeni bilgiler edinmek ve beceriler geliştirmek için istek ve kapasitesi vardır

  * Bilmediğini öğrenmek için çaba gösterir ya da diğerlerine danışır

  * İşi ve sosyal yaşamla ilgili bilgisini ve becerilerini artırmak için istekli ve araştırmacıdır.

  * Güçlü ve zayıf yönlerini bilir, kendini geliştirmek için çaba gösterir

  * Kendini geliştirmek için farklı görev ve sorumluluklar üstlenmeye isteklidir

  * İşiyle ilgili geri bildirim almak ister ve eleştiriye açıktır

  2. Bilgi Paylaşımı:

  * Sorun çözümleme ve karar verme süreçlerine diğer kişileri de dahil etme, bilgi paylaşımını, açık ve dürüst iletişimi destekleme, bunlara davranışları ile örnek olma

  * İş planlarını, bilgiyi ve kaynakları zamanında ve sistematik olarak ilgili kişi ve birimlerle paylaşır

  * İşine ilişkin faaliyetlerini diğer kişi ve birimlere haber vererek gerçekleştirir, edindiği bilgileri bu kişi ve birimlerle paylaşır

  * Bilgi almaya ve bilgi vermeye açıktır

  * Çalışma sonuçları hakkında ilgili kişi ve birimlere geribildirim verir

  3. İletişim Becerisi:

  * Sözlü ve yazılı iletişim araçları ile beden dilini etkili bir tarzda kullanarak düşünce ve duygularını açıkça ifade etme, bilgi ve görüşlerini etkili ve anlaşılır biçimde aktarma

  * Bilgi alışverişini doğru kişilerle, doğru iletişim araçlarıyla, zamanında ve eksiksiz yapar

  * Yazılı ve sözlü iletişimde şirket standart ve kurallarına dikkat eder

  * Dinlemeye önem verir, karşısındaki aktif dinler

  * Zor ve karmaşık mesajları anlar ve karşı tarafın da anlamasını sağlar

  * Farklı ortam ve kişilere uygun bir dil ve yaklaşım kullanır

  * Soru sorma becerilerini etkinlikle kullanır

  4. Çözüm Odaklılık:

  * İşinde karşılaştığı sorunları çözme, sonuç almak için çaba gösterme ve olaylara yapıcı tarzda yaklaşma

  * Sorumluluğunda olan işi gereklerine uygun olarak yürütür ve zamanında sonuçlandırılmasını sağlar

  * İşinde karşılaştığı sorunlardan yılmaz, görevlerini yarım bırakmaz

  * Sorunlarla baş edebilecek motivasyon ve kapasiteye sahiptir

  * Sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları bilir ve bunlardan sistematik bir biçimde yararlanır

  * İşini yaparken planlı bir şekilde çalışır, hedeflerden sapmaları ve yaşanan güçlükleri çözülmesi gereken sorunlar olarak görür ve alternatif çözüm yolları üretir

  5. Kaynakları Etkin Kullanma:

  * Kaynakları (emek, malzeme, makine, teçhizat, zaman, doğa vb.) israf etmeme, etkin ve verimli kullanma ve kaynaklardan en yüksek verimi almak için çaba gösterme

  * Amaçlara ulaşmak için gerekli finansal, zaman, işgücü ve malzeme kaynaklarını verimli ve akılcı bir biçimde kullanır İsrafı önlemek için çaba gösterir ve/veya gerekli önlemleri alır

  * Kapsamlı ve gerçekçi planlar yapar, zamanını günlük faaliyet ve hedeflerine uygun şekilde yönetir

  * Önem ve öncelik belirlerken dikkatlidir ve bu doğrultuda zaman kaybını önlemeye çalışır

  6. Ekip Çalışması:

  * Belirlenen ortak değer ve hedefler doğrultusunda diğer ekip üyeleri ile uyumlu ve paylaşımcı bir şekilde çalışarak, ekibin motivasyonuna ve performansına katkıda bulunma

  * Ekip içinde üstlendiği görev ve sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine getirir

  * Üyesi olduğu ekibi benimser, ortak kararlara ve kurallara uyar

  * Ekip üyelerinin; kişilik, ihtiyaç ve beklentilerini anlar, ekibin motivasyonuna katkıda bulunur

  * Ekip performansını geliştirmek ve sürekli kılmak için diğer üyelerle uyumlu bir şekilde çalışır.

  * Sorun çözerken ve karar verirken diğer ekip üyelerinin görüşlerini dinler, önemser ve farklılıklara saygı gösterir

  7. Kurumsal Farkındalık:

  * Şirket kültürünü, politikasını, normlarını ve hedeflerini anlama, kurumun değerlerini, ilkelerini ve etik anlayışını benimseme ve iş ortamında mevcut kural ve yönetmeliklere uygun davranışlarda bulunma

  * Şirketinin kültürel özelliklerini, yazılı ve yazılı olmayan değer ve normlarını bilir

  * Şirket kural ve prosedürlerini bilir ve uygulamaya özen gösterir

  * Verdiği kararlarda şirket içi dengeleri ve dinamikleri göz önüne alır, iş yapma biçimi kurum kültürüne uygundur

  * İşini yaparken şirketini maddi ve manevi anlamda gözetir

  8. Müşteri Odaklılık:

  * Hizmet yada ürün sunulan iç ve dış müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlama, müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseme, müşterileri dinleme ve anlama, müşterilerin ihtiyaçlarını etkinlikle yorumlayarak kaliteli hizmete ilgi ve bağlılık gösterme, müşteri beklentilerine, ihtiyaçlarına ve memnuniyetine en yüksek önemi verme

  * Müşteri ilişkilerinde nezaket kurallarına uyar, onlarla açık ve etkili iletişimde bulunur

  * Müşterilerin ihtiyaçlarına, taleplerine ve şikayetlerine öncelik verir

  * Müşteriye empati gösterir, sorunları müşteri açısından görebilir, bu sorunlara etkin ve hızlı çözümler bulur

  * Müşterinin şirketi için öneminin farkındadır, müşteri memnuniyetini arttırmak için önerilerde bulunur

  * Müşterilerden geribildirim alarak, hizmet kalitesini geliştirir

  * Müşteri beklenti ve isteklerindeki değişmelere hızla uyum gösterir.

   

  YÖNETSEL YETKİNLİKLER

  1. Analitik Düşünme:

  * Neden – sonuç ilişkilerini kurabilme ve öncelikleri belirleyebilme, alacağı önlemleri tanımlama ve oluşacak sonuçları öngörme.

  * Sorunun kaynağına inmek için sistemleri ve süreçleri neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyerek veri toplar

  * Konuyu sistematik bileşenlerine ayırır, durumun parçaları arasındaki ilişkileri analiz eder

  * Bütünsel yaklaşımla olaylara ve durumlara geniş açıdan bakar, doğru sorunlara odaklanır

  2. Planlama ve Organize Etme:

  * Hedefleri ve öncelikleri doğru bir şekilde belirleme, ilgili kişi ve birimlerle koordinasyonu ve kaynakları etkin bir şekilde planlama

  * İşe ilişkin amaçlara ulaşmak için sistematik çalışma planları oluşturur, kaynakların ve zamanın planlara uygun olarak kullanılmasını organize eder.

  * Yapılacak işleri, rol ve sorumlulukları belirler, iş akışını düzenler

  * Görev dağılımını yapar ve koordinasyonu sağlar

  * Değişen koşullara göre planlarını gözden geçirir ve önceliklerini yeniden belirler

  * Verileri analiz eder, mevcut ve değişen koşullar altında olası sonuçları öngörür.

  * Risk, fırsat ve tehditleri önceden tahmin eder, alternatif planlar ve yeni çözümler üretir.

  3. Karar Verme:

  * İşi ve ekibi ile ilgili konularda isabetli, zamanında ve koşullara uygun kararlar verme

  * Farklı kaynaklardan doğru ve hızlı bir biçimde veri toplar, olay ve koşulları izler, bilgileri geniş bir perspektifte analiz eder

  * Mantıklı düşünür, karar verirken olası zarar ve risk faktörlerini dikkate alır

  * Karmaşıklık ve belirsizlik içeren durumlarda karşısında tüm alternatifleri değerlendirir

  * Verdiği kararların sonuçlarını izler

  4. İnisiyatif Kullanma:

  * Pozisyonu çerçevesinde karar verirken, belirli kalıpları için de kalmayıp, içinde bulunulan duruma göre esnek davranabilme

  * İşiyle ilgili risk alırken rasyonel davranır

  * Fayda maliyet analizi yaparak fırsatlardan yararlanır

  * Verilen yetkileri kararlı bir şekilde kullanır

  * Sorumluluğu altındaki konularda gerekli adımları atar

  * Konulara kendi yorumunu katar, bunları uygular ve sonuçlarına sahip çıkar

  5.Yetki Devri:

  * Sorumluluk kendinde kalma koşulu ile uygun yetkilerini astlarına, beraber çalıştığı ekibe aktarma, onların bu yetkileri kullanarak gelişmelerini sağlama, devredilen yetkinin kullanımını kontrol etme

  * Sahip olduğu yetkiler arasında devredilebilecek olanları doğru olarak belirler ve devredilen yetkilerinin sorumluluğunun kendinde olduğunu bilir

  * Yetki devrederken astını, beraber çalıştığı ekipteki diğer kişileri gerekli bilgi ve ihtiyaç duyacağı diğer kaynaklarla destekler

  * Kişilerin bilgi, beceri ve diğer özelliklerine uygun olarak yetki devreder, yetki devrederken kendini belirli kişilerle sınırlamaz

  * Devrettiği yetkilerin astı ve beraber çalıştığı ekipteki kişiler tarafından yerine getirilmesini kontrol ederken yapıcı ve destekleyici davranır

  6. Koçluk Becerisi:

  * Astlarını, beraber çalıştığı kişileri iyi tanıyarak gelişimlerine destek olma, etkili geribildirim verme, performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunma

  * Şirket strateji ve hedeflerinin anlaşılması ve benimsenmesi konusunda astlarına, beraber çalıştığı ekibe destek olur ve onlara hedeflere ulaşmaları için yol gösterir

  * Astlarına, ekibindeki kişilere, iş ile ilgili bilgi ve becerilerini aktarır ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olur

  * Astlarını, ekibindeki kişileri motive ederek yönlendirir

  * Astlarına, beraber çalıştığı ekibe geribildirim sağlayarak kendilerini hangi alanda, nasıl geliştireceklerini bildirir ve gelişimlerini izler

  7.Kâr ve Maliyet Odaklılık:

  * Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda, yapılacak işleri düşük maliyet ve yüksek fayda ile gerçekleştirme.

  * Verdiği kararlarda, iş yapış biçiminde ve kaynak kullanımında maliyet unsurunu göz önünde bulundurur

  * Faaliyetlerinde fayda/maliyet ve karlılık analizi yapar

  * Görevlerinde bütçe hedeflerini dikkate alır, hedeflerin üstünde karlılık sağlamak için yöntemler ve çözümler araştırır

  8.Yaratıcılık ve Yenilikçilik:

  * İşlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak yeni fikirler üretme, önerilerde bulunabilme ve yeni yöntemler geliştirme

  * Farklılıklara, yeniliklere ve değişimlere açıktır, hayal gücünü kullanarak yaratıcı ve pratik çözümlerle işini geliştirme isteği içindedir Konulara önyargılardan uzak ve farklı bakış açıları ile yaklaşır

  * Sorunlara özgün ve esnek çözümler üretir

  * Sektör ve işi ile ilgili gelişmeleri yakından izler, farklı kaynaklardan yeni fikirler edinir

   

  FONKSİYONEL YETKİNLİKLER

  Fonksiyonel Yetkinlikler, işletmelerdeki departmanların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ve tanımlanmış olmalıdır. Her dönem başında, departman yöneticileri kendi departmanlarının tüm çalışanları için gerek gördükleri yetkinlikleri, bütün pozisyonlar için aynı olmak üzere seçerek, Temel ve Yönetsel Yetkinlikliklere ek olarak uygulanmasına karar verirler.

  1. İş Bilgisi:

  Yaptığı işle ilgili olarak gerekli ve ilgili her türlü iş bilgisine (mevzuat, piyasa, rakip, sektör, ürün vb. bilgisi) ve becerisine sahip olma ve kendini bu konuda sürekli güncel tutma

  2. Süreç Bilgisi:

  İşinin içerdiği süreçleri bütün aşamaları ile kavrama, süreçte yaşanacak sorun ve ihtiyaçlara duyarlı olma, sürecin gerektirdiği uzmanlık bilgisine sahip olma

  3. Müzakere Becerileri:

  Şirket içi ve dışındaki diğer kişi ve kurumlarla yaptığı görüşmelerde doğruluğuna inandığı görüş ve düşüncelerini tutarlı bir biçimde açıklayabilme, karşı tarafı bu hususlarda etkileyebilme ve karşılıklı olarak uzlaşılabilecek sonuçlara ulaşmayı sağlama

  4. Çok Yönlü Beceri Kullanımı:

  Kişinin işini yaparken kullandığı temel becerilerinin yanı sıra, gerekli durumlarda sahip olduğu diğer becerilerini de şirket amaçları doğrultusunda kullanma konusunda istekli olma

  5. Titizlik:

  İşini yaparken dikkatli ve özenli davranma, gerekli ayrıntıya inme, istenilen standartların karşılanması ve sonuçların elde edilmesi için tüm bileşenleri gözden geçirme

  6. Proje Yönetimi:

  Projeler önerme/oluşturma, aşamalarını planlama, yöntem ve araçları belirleme, iş akışını düzenleme, iş bölümü yapma ve proje ekibini yönetme

  7. Analiz ve Raporlama:

  İşi ile ilgili verilerle/bilgilerle, gerekli analiz ve değerlendirmeleri yaparak ilgililere geribildirim sağlama, rapor hazırlama ve sunma

  8. Temsil Yeteneği:

  Diğer kurum ve kişilerle ilişkilerinde kurumsal kimliğe ve kurum kültürüne uygun dış görünüş ve davranışlar sergileme, kurumun itibarını korumak ve kurum hakkında olumlu bir izlenim oluşturmak için gayret etme

  9. Hijyen Bilinci:

  Çalışma alanında ve yaptığı işte, gerek kendi gerekse iş arkadaşlarının faaliyetlerinde etkili olacak hijyen koşullarına dikkat etme ve ilgili kural ve prosedürleri uygulama

  10. İş Güvenliği Kurallarına Uyma:

  Çalışma alanında ve yaptığı işte, gerek kendi gerekse iş arkadaşları açısından tehlike ve risk oluşturan faktör ve durumların farkında olma, bunların olumsuz sonuçlarını önlemek için gerekli kural ve prosedürleri bilme ve uygulama

   

  YARDIMCI / DESTEK POZİSYONLAR İÇİN TEMEL YETKİNLİKLER :

  İşletmelerde çalışan yardımcı personel, şoför, mutfak sorumlusu, dağıtım elemanı, üretim elemanı, ofis servis görevlisi vb. pozisyonlar için aşağıda tanımlanmış yetkinliklerle değerlendirme yapılabilir;

  1. İş Bilgisi ve görevinin/iş tanımının gerektirdiği bilgi düzeyi

  2. İşi için gerekli araç/gereci amacına uygun kullanma becerisi

  3. Yararlandığı araç/gereç ve benzeri kaynakları tasarruf ilkelerine uyarak ve dikkatli biçimde kullanma

  4. İşini hatasız, eksiksiz ve zamanında yapma

  5. Verilen talimatları, açıklamaları ve bilgileri anlama ve yerine getirme

  6. Şirket içi ve dışındaki kişilerle iletişim becerisi: Bilgi alışverişini doğru kişilerle, doğru iletişim araçlarıyla, zamanında ve eksiksiz yapma, iyi bir dinleyici olma

  7. Gerektiğinde soğukkanlı davranabilme: Olumsuz/olağan dışı koşullarda sakin davranarak görevlerini gerektiği biçimde yerine getirme

  8. Sorumluluk alma konusunda istekli olma: Görevi ile ilgili alanlarda sorumluluk üstlenme konusunda istekli olma

  9. Sır Tutma, iş ortamındaki bilgileri işi gerektirmedikçe diğerleri ile paylaşmama

  10. Dış görünüşüne gösterdiği özen

  11. Hijyen kurallarına dikkat etme, çalışma alanında ve işinde, gerek kendi gerekse iş arkadaşlarının faaliyetlerinde etkili olacak hijyen koşullarına dikkat etme ve ilgili kural ve prosedürleri uygulama

  12. İş güvenliği kurallarına uyma, çalışma alanında ve işinde, gerek kendi gerekse iş arkadaşları açısından tehlike ve risk oluşturan faktör ve durumların farkında olma, bunların olumsuz sonuçlarını önlemek için gerekli kural ve prosedürleri bilme ve uygulama

  13. Ekip çalışması yapabilme, belirlenen ortak değer ve hedefler doğrultusunda, diğer ekip üyeleri ile uyumlu ve paylaşımcı bir şekilde çalışarak ekibin motivasyonuna ve performansına katkıda bulunma

  Sonuç ve Notlarım:

  • İşletmelerde yetkinlik bazlı yapılanmaya gidildiğinde, işletmedeki tüm pozisyonlar için gerekli yetkinlik seviyelerinin ve derecelerinin belirlenmesi, bunun göstergesi kabul edilen davranış tanımlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda yukarıda yer alan yetkinlik kavramları ve açıklamaları dikkate alınmalıdır.

  • Her işletme yönetici ve/veya sahipleri çalıştırdıkları işgörenlerin sahip olması gereken yetkinlikleri tespit etmeli, işe almada ve performans değerlendirmede yetkinlik bazlı kriterleri uygulamalıdır.

  • Yetkinlik sistemi, işletmelere mevcut iç kaynakları etkin bir şekilde kullanarak değişime ve gelişime açık sistemler haline gelmelerine imkan sağlar.

  • İşletmelerde performans arttırmanın yada üstün performansa ulaşmanın temel kaynağı da uygun yetkinliklere sahip işgörenlerdir. İş görenler sürekli olarak yetkinliklerini arttırma çabasında olmalıdır. Bu safhada da işverenler yetkinliklerini geliştirmek isteyen işgörenlerine destek olmalıdır.

  • Belirli bir iş için veya organizasyonun kendisi için bugün çok önemli olan bir yetkinlik zamanla önemini yitirebilir, başka bir yetkinlik ise önem kazanabilir. Yetkinlik sisteminin dönem dönem gözden geçirilip yenilenmesi , geliştirilmesi ve yaşatılması gerektiği unutulmamalıdır.

  ————————————————————————————————

  Kaynaklar:

  (1) Vikipedi http://tr.wikipedia.org/wiki/Yetkinlik

  (2) TDK Güncel Türkçe Sözlük http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.50966bc52d5de5.47421541

  (3) Koç Topluluğu İnsan Kaynakları Uygulamaları http://www.koc.com.tr/tr-tr/Koc_Kariyer/Pages/Koc_Toplulugu_Calisanlarina_Sunulan_Haklar.aspx

  (4) Yönetcilerin Yönetsen Yetkinlik Algılamalarına İlişkin bir Araştırma Öğr.Gör.Dr. Melek Çetinkaya http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/11_2/10.pdf s.224

  (5) Fresenius Medical Care

  Yazılım sektöründe faaliyet gösteren yazılım firmalarının dikkatine;

  Artık sizlerde SANAYİCİ kabul ediliyorsunuz. Bir çok destek ve teşvikten yararlanabilmek için Sanayi Sicil Kaydınızı yaptırmayı unutmayınız!

  1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı resmi gazetede yayınlanan,
  7033 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun

  MADDE 3 – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.
  Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.” şeklinde düzenlenmiştir.

  Kanun gereği yazılım işletmeleri Sanayi sicil belgesi almak zorundadır. Ayrıntılı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.