Monthly Archives: Ocak 2017

6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Borçlarda Ödeme Süreleri Uzatıldı!

18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26. maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde ile 6736 sayılı Kanun kapsamında;

- Borçları yapılandırılan ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılandırması ihlal olan borçlulara, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri durumunda Kanundan yeniden yararlanma,

- 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin dörder ay uzatılması, 

- Mücbir sebep halini sonlandıran ancak beyannamelerini veremeyen mükelleflere beyannamelerini vermeleri için 2017 Nisan ayı sonuna kadar vermeleri ve ödemelerini de 2017 Mayıs ayı sonuna yapabilmeleri,

- Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlara, yapılandırılan alacakların tamamını, Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi,

- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, Nisan ayı sonuna kadar başvurulması halinde taksitli ödemeye geçme,

 - Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını geç ödeme zammıyla birlikte Aralık 2016 ayında ödeyen mükelleflere de peşin ödeme indirimi imkanı getirilmiş olup, Tebliğde bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında ödeme süresi uzatılan taksitler 6736. S. Kanunun şu maddeleri kapsamında olacaktır;

6736 Sayılı Yasa Madesi

Madde Başlığı

MADDE 2- 

Kesinleşmiş alacaklardan kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 3- 

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklardan kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 4-

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerden kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 5-

Matrah ve vergi artırımından kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 6/2-a

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallardan kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 10/19

Mücbir sebep hâli ilan edilmiş yerlerdeki süreden kaynaklanan borç taksitleri

 

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Sigorta prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi!

6770 Sayılı Torba Kanunun 28 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen, geçici 72. madde ile 2016 yılı için 5510 sayılı Kanun’un geçici 68 inci maddesi ve 2017 yılı için, bir önceki madde de değindiğimiz 5510 sayılı Kanun’un geçici 71 inci maddesi uyarınca; asgari ücret desteği alanların prim ödeme gün sayısı, günlük 60 TL ile çarpılmak suretiyle bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden; 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödenebilecektir.

Örnek: Firmanın asgari ücret desteği kapsamında 4 çalışanı ve bunların prim ödeme gün sayısı toplamının 120 (30 gün X 4 kişi) olduğunu kabul ettiğimizde ertelenebilir prim tutarı hesaplaması aşağıdaki şekilde olmaktadır.

Sınır = Destek kapsamındaki çalışanların prim ödeme gün sayısı X 60 TL X %34,5 (SGK İşci, SGK İşveren)
= 120 X 60 X %34,5
= 2.484 TL

Kanun bu maddesi 27/01/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

FCS Fidan Consulting & Strategy Telefon Numaramız Değişti,
Lütfen Kayıtlarınızda Düzeltiniz!
 
YENİ SABİT TELEFON NUMARAMIZ : 0 216 599 0090
 
 

Cazibe Merkezleri Programının Detayları Belirlendi

11 Ocak 2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazete’de  2016/9596 sayılı “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, Cazibe Merkezleri Programı, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KHK/678 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Program, KHK/678 sayılı Kararnamenin 27 nci maddesiyle, 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun’a eklenen EK MADDE 1’de düzenlenmektedir.

Bu Karar ile söz konusu uygulamanın detayları belirlenmiştir.

1) Destek programı hangi yatırımları kapsamaktadır?

Bu destek temel olarak;

a) İmalat sanayimdeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesislerini,

b) Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projelerini kapsamaktadır.

Bunlar dışında aşağıda yer alan yatırım konuları, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komite (Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi)’nin uygun görüşü alınarak Bankaca (Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi) değerlendirilebilecektir.

c) Komitenin uygun görüşüne tabi olan yatırım konuları:

 • Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.
 • Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ite bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.

 • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

 • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

 • Kütlü pamuk işleme yatırımları.

 • İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/Örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

 • Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.

 • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

2) Destek programı hangi illeri kapsamaktadır?

Program sadece aşağıdaki 23 ilde uygulanacaktır.

Adıyaman

Bingöl

Erzurum

Malatya

Şımak

Ağrı

Bitlis

Gümüşhane

Mardin

Tunceli

Ardahan

Diyarbakır

Hakkari

Muş

Van

Batman

Elazığ

Iğdlr

Siirt

 

Bayburt

Erzincan

Kars

Şanlıurfa

 

 

3) Destek programı hangi paketlerden oluşmaktadır?

Program, konularına göre farklı destek unsurları içeren 4 destek paketinden oluşmaktadır.

1) Yatırım ve Üretim Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Danışmanlık Hizmeti Desteği,

b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.

ç) Bina Yapımı Desteği.

d) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

e) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.

2) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Nakdi Taşınma Desteği.

b) Teşvik Desteği.

c) Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.

d) Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

3) Çağrı Merkezi Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Bina Tahsisi Desteği.

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

c) Personel Eğitim Desteği.

ç) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

4) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Veri Merkezi Enerji Desteği.

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

c) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşullan taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilecektir.

4) Yararlanma koşulları nelerdir?

Bu Karar kapsamında yatırımlar, aşağıda belirtilen şartlan taşımaları kaydıyla desteklenebilecektir:

 • İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının 2 milyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise 30 kişi olması gerekir.

 • Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.

 • Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari 5.000 metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre T1KR-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.

 • Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari 200 kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.

Ayrıca;

 • Kredilendirilecek yatırımın asgari %30'unun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılacaktır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilecektir.

 • Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmayacaktır.

5) Başvuru nereye yapılacaktır?

Başvurular, Türkiye Kalkınma Bankası’nın belirleyeceği bilgi ve belgelerle Türkiye Kalkınma Bankasına veya söz konusu Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılacaktır.

6) Başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari olarak hangi hususları dikkate alacaktır?

Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alacaktır:

 • Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.

 • İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.

 • Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.

 • Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.

7) Başvuruların değerlendirilmesinde hangi kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik verilecektir?

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik verilecektir:

 • Yüksek istihdam sağlaması.

 • İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.

 • İhracat potansiyelinin olması.

 • Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.

 • Ar-Ge ve yenilik içermesi.

 • Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.

 • Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.

 • İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması. 

8) Destekler için teminat istenecek midir?

Yatırımcılardan destek unsuruna göre farklı teminatlar talep edilecektir.

a) Program kapsamında sağlanacak Faizsiz Yatırım Kredisi Desteklerinde;

 • Bina Yapımı Desteği ile birlikte Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği sağlanması halinde krediye konu makine teçhizat,

 • Bina Yapımı Desteğinden yararlanmaksızın gerçekleştirilen yatırımlarda, veri merkezleri yatırımları haricinde bina ile makine ve teçhizat,

  teminat olarak alınacaktır; ayrıca ilave teminat alınmayacaktır.

 • Binanın, yatırımcının organize sanayi bölgesindeki parseli üzerinde yapımı halinde, yatırım tamamlandıktan sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınacaktır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde destek geri alınacaktır.

 • Binanın, üzerine irtifak hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılması halinde, yatırım tamamlanıp yatırımcının mülkiyet hakkını almasından sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınacaktır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde destek geri alınacaktır.

b) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında kullandırılan kredilerde;

 • Arsa veya arazinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması halinde bina, makine ve teçhizat,
 • Arsa veya arazinin mülkiyetinin YİKOB veya İdareye ait olması halinde makine ve teçhizat,

  teminatın %80’i kabul edilecektir, ayrıca kredinin %20’si için ilave teminat alınacaktır.

c) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteğinde, teminat proje bazında Banka tarafından belirlenecektir.

 

9) İzleme ve değerlendirme nasıl olacaktır?

Türkiye Kalkınma Bankası, Program kapsamındaki gerçekleşmeleri 3’er aylık dönemler halinde rapora bağlayacak ve Kalkınma Bakanlığı ile Komiteye bildirecektir.

10) Taşınmazın mülkiyetinin yatırımcıya devri mümkün müdür?

Bu Karar kapsamında, Çağn Merkezi Destek Paketi hariç olmak üzere, yatırımcıya kiralanmak suretiyle tahsis edilen parsel, taşınmaz ve binaların mülkiyeti, asgari 15 yıl süreyle desteğe konu üretim faaliyetinin sürdürülmesi, asgari istihdam şartının bu sürenin tamamında istihdam edilecek adam ay toplamının %80’inden az olmamak üzere yerine getirilmesi ve varsa diğer destek koşullarının sağlanması halinde, talebi üzerine yatırımcıya, bina için sağlanan nominal destek tutarı, parsel veya taşınmaz için ise emlak vergisine esas metrekare birim değeri toplamı karşılığında devredilebilecektir.

11) Desteklenen yatırımlar hangi hallerde devir olabilecektir?

Bu Karar kapsamında desteklenen yatırımlar;

 • Desteğe konu üretim ve istihdam taahhüdünün 5 yıl boyunca yerine getirilmiş olması,

 • Yatırımı devralan yatırımcının desteğe konu üretim ve istihdam taahhüdünü yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve

 • Bankaca yapılacak değerlendirmenin de olumlu olması halinde

  devredilebilecektir.

 

Kararın Tam Metni: Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar