Monthly Archives: Temmuz 2016

işgücüYabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı iş gücü dengesi kurularak, nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılmasını öngören Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun, uluslararası iş gücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usulleri, yetki, sorumlulukları, uluslararası iş gücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenliyor.

Kanun, Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan; bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya gören; staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan kişileri kapsıyor.

Kanuna göre, çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri, bu kanun hükümlerine göre yürütülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dikkate alarak, uluslararası iş gücüne ilişkin politika belirleyecek, politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak.

Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında, Bakanlık Müsteşarı, AB, Dışişleri, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müsteşarları ile Uluslararası İşgücü Genel Müdüründen oluşacak.

Konuyla ilgili kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri kurul üyesi olarak toplantıya davet edilebilecek.

Bakanlık; kurul kararlarını, uluslararası iş gücü politikası esaslarının ve Türkiye'nin uluslararası iş gücü ihtiyacının belirlenmesinde dikkate alacak.

 

Bakanlık çalışma izni verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası iş gücünün etkilerini izlemek üzere yabancı başvuru, değerlendirme ve izleme sistemi kuracak.

Bakanlık; yabancı istihdamı ihtiyacına ve düzenleme kapsamındaki diğer konulara ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi, belge talep edebilecek.

 

Ön izin alınacak

Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınacak. Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı bu hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak yabancılara ön izin vermeye yetkili olacak.

Yükseköğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretim elemanları için ise YÖK Başkanlığından ön izin alınacak. Ar-Ge merkezi belgesi olan firmalarda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü olması halinde değerlendirilecek.

Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, sahte veya yanıltıcı bilgi, belgelerle yapılan, gerekçesi yeterli görülmeyen, kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca görülen yabancılar ile Türkiye'nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan başvurular reddedilecek.

 

Turkuaz Kart verilecek

Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine, istihdama etkisi doğrultusunda, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunun önerisiyle, başvurusu bakanlıkça uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" verilecek.

Turkuaz kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar, bilim, sanayi ve teknolojide stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkanlar, ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler, "nitelikli yabancı" olarak değerlendirilecek. Ancak, geçici koruma sağlanan yabancılara, Turkuaz kart ile ilgili düzenlemeler uygulanmayacak.

 

6 ayda Türkiye'ye gelmek zorunda olacak

Çalışma izni alan yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Türkiye'ye gelmek zorunda olacak, bu süre içerisinde Türkiye'ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilecek.

Çalışma izni muafiyetinden yararlanarak çalışan yabancılar, muafiyetlerini belirten bir belge ile kendilerine sağlanan ikamet izni gibi haklardan yararlanabilecek.

Kanunla, Türkiye'de diplomatik ve konsiller temsilciliklere bağlı olarak faaliyet gösteren okul, kültür kurumu, din kurumu gibi birimlerde görevli yabancılara ve bu kişilerin eş, çocuklarına çalışma izni muafiyeti alarak çalışabilme kolaylığı tanınıyor.

 

Çalışma izni ve iptali

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, süresinin sona ermesi veya bakanlıkça iptal edilmesi halinde geçerliliğini yitirecek.

 

İstisnai izinler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen ve uluslararası işgücü politikasına uygun, eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancılara çalışma izni verilmesinde istisnai hükümler uygulanacak.

 Yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek

Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek. Ön lisans ve lisans öğrencileri, öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilecek ve kısmi süreli çalışabilecek.

Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmayacak. Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet iznini ve bu ikamet izninin sağladığı hakları sona erdirmeyecek.

 

Yabancı mühendis ve mimarlar

Öğrenimlerini Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar olan yabancılar, proje bazlı ve geçici süreyle çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini yapabilecek.

 

Müfettişler denetleyecek

Düzenleme kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılacak.

 

Para cezaları

Kanunla, yabancılar ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenleniyor. Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenecek.

-       Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya 400 TL,

-       Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 400 TL idari para cezası verilecek.

-       Çalışma izni olmaksızın; bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2 bin 400 TL,

-       Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4 bin 800 TL,

-       Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 6 bin TL,

 tutarında idari para cezası verilecek. Aynı ihlallerin tekrarlanması durumunda para cezaları bir kat arttırılarak uygulanacak.

 

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kurulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kurulacak. Genel Müdürlük için 145 kadro ihdas edilecek. (NEKS)

Başbakanlıkça, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası başlıklı 2016/18 No.lu Genelge yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, Başbakanlıkça, 2011 yılında Van ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle ve Afrika'da yaşanan kuraklık nedeniyle yardım kampanyaları düzenlenmiş ve bu yardım kampanyasına yapılan bağışların tamamı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/10 uncu maddesi gereğince beyan edilen gelirden, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/1-e maddesi gereğince de kurum kazancından indirilmişti.

Bu defa Başbakanlıkça, 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak amacıyla yeni bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

Benzer şekilde, yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, bu yardım kampanyasına yapılacak yardımların tamamı beyan edilecek gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Öte yandan, yapılan bağışlar beyan edilen gelir ve kurum kazancı ile sınırlıdır. Yapıldığı dönemde indirim konusu yapılamayan bağış tutarı izleyen dönemlere devredilemeyecektir.

 

İlgili genelge tam metnini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

 

başbakanlık 15 temmuz şehitlere yardım kampanyası (1) başbakanlık 15 temmuz şehitlere yardım kampanyası (2)

2011 yılında mevzuatımıza giren ve her yıl bildirimi yapılan kesin mizan bildirimi yürürlükten kaldırıldı.
Mükellefler artık gelir / kurumlar beyannamelerinde girilen bilançoların kaynağı olan kesin mizanları bir derecede
mükerrer bildirimi olarak görülen kesin mizan bildirimlerini GİB'e göndermeyecekler.

İlgili tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

kesin mizan bildirimi

27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29783

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 403)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 472)

MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

vergi_affı_kanun_tasarısı_TBMM_sevk_edildi Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yapmış olduğu açıklamalar uyarınca;

 * 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan vergi, SGK ve diğer kamu  borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek olup  bu imkan ile borçların 18 aya kadar yeniden yapılandırılmasını sağlanabilecek düzenlemeler,

 * Dava aşamasında bulunan vergileri de içine alan ihtilaflı kamu borçlarına ilişkin kolaylıklar getiren yeni düzenlemeler,

 * Geriye doğru 5 yılı kapsayacak matrah artırımı uygulamasını içeren düzenlemeler,

 * Halen vergi inceleme aşamasında bulunan mükelleflere ilişkin kolaylıklar getiren yeni düzenlemeler,

 * Kasa, ortaklar cari ve stok aflarını içine alan düzenlemeler yapılacaktır.

 Tüm bu konularını kapsayan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur.  Söz konusu tasarı yasalaştığında ayrıntılı sirküler yayınlanacaktır.

Kanun teklifi tam metnine şu adresten erişebilmek mümkün: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1310.pdf