Monthly Archives: Kasım 2015

kelime bulutları_ hangisini seçerseniz o (3)Merhaba derken, işletmelerimiz için stratejik bir konu:  “İşletme Sermayesi Yönetimi”

Merhaba… Yayın hayatına yeni başlayan “Fuar Dünyası”  dergimizin bu köşesinde her ay sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Genel olarak işletme yönetimi, finans, strateji gibi konularda çok fazla teorik bilgiye girmeden, terminolojiyi fazla zorlamadan sizlere, ticari hayatınızda karşılaşabileceğiniz sorunları çözmeniz için ilham kaynağı olmaya, küçük ipuçları vermeye, doğru ve faydalı bilgiyi aktarmaya çalışacağım. Bu konuların detayları ve benzer konuları bloğumdan da okuyabilir, sorular sorabilirsiniz. Ama bu köşemiz daha başka bir şey, sonuçta basılı medya; çok önem verdiğim bir platform…
Evet, başlıktan da anlaşılacağı gibi bu ay işletme sermayesi yönetiminden bahsetmek istiyorum. Etkin işletme sermayesi yönetimi, işletmelerin karlılık ve sürdürülebilirlik stratejilerine etkilerini ve bu konunun günümüz ekonomik koşullarında uygulanabilirliği üzerinde duracağım.

Biraz teori ile başlayalım; nedir bu “İşletme Sermayesi”
İşletme sermayesi, bir ticari işletmenin faaliyetine başlayabilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan, kısa sürede paraya dönüşme özelliğine sahip varlıklar ve bu amaçla yapılan harcamalardır.
İşletmeler, üretim yapabilmek için hammadde ve malzemelere, sürekli bir satış için stoklara, cari giderleri karşılayabilmek için nakde ve müşterileri finanse etmek için alacaklara kaynak ayırmak zorundadırlar. İşte tüm bunlar işletme sermayesini oluşturmaktadır. İşletme sermayesi bileşenleri bilanço aktifindeki dönen varlıklardır. Dönen varlıklar toplamına brüt işletme sermayesi denir. Dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynaklar çıkarıldığında net işletme sermayesi bulunur.

Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ bir çalışmasında işletme sermayesinin kısaca; “İşletmenin bir faaliyet (hesap)  dönemi içerisinde en az bir kere nakde çevrilebilir dönen varlıklardır.” diye tanımlamış. 
 

Şekil 1:  Net İşletme Sermayesinin Oluşumu

Şekil 1: Net İşletme Sermayesinin Oluşumu

Konuyu bilanço denkliği ilkesi üzerinden bir yere bağlayacak olursak bilançomuzdaki;
Hazır Değerler (kasa, bankalar, alınan çekler), Menkul Kıymetler, Alacaklar (ticari ve diğer), Stoklar (hammadde, malzeme, ticari mallar, mamuller) ve Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları kalemlerinin tümü “Brüt İşletme Sermayesi Tutarına”, bu tutardan kısa vadeli yabancı kaynakların (Kısa vadeli banka kredileri, ticari borçlar, alınan avanslar, ödenecek vergi ve sosyal güvenlik primleri) çıkarılmasından sonra  “Net İşletme Sermayesi” tutarına ulaşılır.

İşletme Sermayesi;
• Çalışma Sermayesi
• Dönen Sermaye
• Dönen Varlıklar
• Dönen Değerler
• Cari Aktifler şeklinde de değişik kaynaklarda adlandırılmaktadır.

Niye Bu Kadar Önemli?
İşletmenin tam kapasite ile çalışabilmesi, üretimini sürekli olarak yerine getirebilmesi, iş hacmini genişletebilmesi, yükümlülüklerini yerine getirememe riskini azaltabilmesi, kredi değerliliğini artırabilmesi, olağanüstü (kriz vb...) durumlarda mali yönden zorlanmaması, faaliyetlerini karlı ve verimli bir biçimde yerine getirebilmesi için son derece önemlidir. Eksik veya aşırı işletme sermayesi işletmenin karlılığı ve verimliliği üzerinde olumsuz etkiler yapar. Aşırı işletme sermayesi yabancı kaynaklar ile finanse ediliyorsa ek finansman maliyeti, öz kaynaklar ile finanse ediliyorsa alternatif faaliyetlerden elde edilecek gelir kaybına uğranılmasına neden olur.
 

Şekil 2:  İşletme Sermayesi Döngüsü

Şekil 2: İşletme Sermayesi Döngüsü

Sonuç ve İpuçları:
Şu ipuçları ile yazımı bitirmek istiyorum; Borçlarımızı zamanında ödeyemiyorsak, stoklar ve mamuller yetersiz ise, müşterilerimizin taleplerini zamanında ve yeterince karşılayamıyorsak, müşterilere uygun ödeme koşulları ile ürünlerimizi sunamıyorsak, değişime ve teknolojiye ayak uyduramıyorsak; İşletmemiz İşletme Sermayesi Eksikliği hastalığına yakalanmış demektir.

Hastalığın sebeplerini sıralayacak olursak;
İşletmemiz zarar ediyordur. Olağandışı olaylar nedeniyle giderlerin artmıştır. Duran varlık alımı yapılmıştır. Stokların düşük fiyatla satılmıştır. Girdi fiyatlarında önemli artışlar olmuştur. İş hacminin artması önemli bir sebeptir. Alacaklar tahsil edilemiyor veya vadelerinin uzamıştır. Uzun vadeli borçların ödeme vadeleri gelmiş ve ödeme yapılmış olabilir.
 
Tedavisi var mı? Tabi ki var. İşletme sermayesi yönetimi aslında işletmedeki cari varlıkların yönetimidir ve bazı konulara odaklanılarak başarı sağlanabilmektedir. İşletme sermayesi yönetiminin başarılı yapılabilmesi için nakit yönetimi, alacak-borç yönetimi, stok-satış döngüsü yönetiminin başarılı yapılması gerekmektedir. İşletmelerde en fazla ortaya çıkan sorunlardan biri olan işletme sermayesi eksikliğinin olumsuz etkileri, etkin bir işletme sermayesi yönetimi ile en aza indirilebilir. Bunun için stok alımları, satışı, alacağın tahsilatı ve borcun ödenmesi süreçlerinin çok iyi incelenip finansman yapısının buna göre kurulması gerekmektedir.

Önümüzdeki ay başka bir konuda görüşmek üzere, sizlere bol ve bereketli kazançlar diliyorum.
Konu hakkında sorularınızı ve merak ettiklerinizi, yorum ve görüşlerinizi  bfidan@bfidan.com mail adresime yazmanızı rica ediyorum.

Hoşça kalın, sevgiyle kalın…

 

 

Kaynakça:
• Daha Etkin İşletme Sermayesi Yönetimi Seminer Notları  PwC Aralık 2011
• İşletme (Çalışma) Sermayesi Yönetimi Ders Notu Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, TOBB 2015
• Kenan Berkdemir, İşletme Sermayesi Ders Notları
• Alacakların Yönetimi, BTSO Yayınları Kasım 2007

 

Not: Bu yazı Fuar Dünyası Dergisinin 1. sayısında yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere 08/11/2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sigorta primine esas kazancın hesaplanmasına ilişkin bazı değişikliklere gidilmiştir.

İşveren Uygulama Tebliğinin değişmeden önceki halinde aylık yemek yardımı ve çocuk yardımı istisnaları hesaplanırken verilen örneklerde direkt hesaplama yöntemi uygulanmaktaydı.

Örneğin, aylık yemek yardımı istisnası hesaplanırken direkt olarak;

              Aylık İstisna Tutarı = Brüt Günlük Asgari Ücret x %6 x Yemek Parası Verilen Gün Sayısı formülü kullanılmaktaydı.

Ancak yeni düzenlemede endirekt yöntem benimsenmiş olup önce günlük istisna tutarı sonra da aylık istisna tutarı bulunması kuralı getirilmiştir. Buna göre yemek yardımına ilişkin yeni formül şu şekilde olmuştur;

            Günlük İstisna Tutarı = Brüt Günlük Asgari Ücret x %6

            Aylık İstisna Tutarı = Yemek Parası Verilen Gün Sayısı x Günlük İstisna tutarı

 Çocuk yardımına ilişkin yeni formül ise şu şekilde olmuştur;

             Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için) = Brüt Aylık Asgari Ücret x %2

            İstisna Tutarı = Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için) x Çocuk Sayısı(İki Çocuğa Kadar)

Yeni hesaplamada yemek yardımına ilişkin günlük istisna tutarı hesaplanırken üç haneli kuruş iki haneye düşürülmekte ve dolayısıyla istisna tutarı daha az çıkmaktadır. Örnek verilecek olursa;

Eski hesaplamada yemek yardımında ayda 20 günlük çalışma için 2015 yılında aylık istisna tutarı 50,94 TL çıkarken, yeni hesaplamada 50,80 TL çıkmakta ve arada 14 kuruşluk bir fark oluşmaktadır. Dolayısıyla istisna tutarlarının hesaplanmasında eski yöntemin kullanılmasına devam edilmesi halinde oluşacak kuruş farkı nedeniyle idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır. Eğer hatalı hesaplama Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilirse belge başına iki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 

İşveren Uygulama Tebliğinde yapılan bu değişiklikler Resmi Gazetede yayını tarihinde yürürlüğe girmiş olup 2015 Kasım ayından itibaren verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde meslek mensuplarımızın gerekli düzenlemeleri yapmaları önem arz etmektedir.

10 Kasım 2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı yeniden değerleme oranı yüzde % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan hüküm uyarınca Maliye Bakanlığı 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit etmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda Bakanlar Kurulu; kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar yeni yılda % 5,58 (beş virgül elli sekiz) oranında artırılacaktır.

Buna göre, 2016 yılında uygulanacak bazı had ve tutarların aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir.

 1. a) Pasaport Harçları:
 •  6 aya kadar olanlar için 111,70 TL,
 • 1 yıl için olanlar için 163,33 TL,
 • 2 yıl için olanlar için 266,48 TL,
 • 3 yıl için olanlar için 378,40 TL,
 • 3 yıldan fazla süreli olanlar için 533,18 TL.
 1. b) Otomobiller için Motorlu taşıt vergisi:

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1300 cm³ ve aşağısı

623,98

434,99

243,89

184,77

66,52

1301 - 1600 cm³ e kadar

997,73

748,56

434,99

307,24

118,25

1601 - 1800 cm³ e kadar

1760,02

1376,76

810,85

495,17

192,16

1801 - 2000 cm³ e kadar

2772,53

2136,94

1255,35

748,56

295,62

2001 - 2500 cm³ e kadar

4158,80

3019,59

1886,71

1127,59

446,60

2501 - 3000 cm³ e kadar

5797,40

5043,56

3151,56

1696,67

623,98

3001 - 3500 cm³ e kadar

8828,60

7943,84

4785,94

2389,28

877,37

3501 - 4000 cm³ e kadar

13880,60

11985,44

7059,08

3151,56

1255,35

4001 cm³ ve yukarısı

22716,59

17035,33

10089,22

4535,72

1760,02

 1. c) Gayrimenkul sermaye iradında istisna tutarı: 3.800.- TL.

ç) Yemek istisna tutarı: 13,70.- TL.

 1. d) Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı: 11.191.- TL.
 2. e) Amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılacak tutar: 930.-TL.
 3. f) Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı: 1.584.-TL

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

 

10 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29528

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 457)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

kosgeb-logosuKOSGEB’ten Kurumsallaşmaya ve Markalaşmaya 150.000.- TL’ye Kadar Destek

DESTEK KONULARI: KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi  ve KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş

KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmeleri büyük önem arz etmektedir. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler KOBİ’lerin fiyat ve kalite düşürme gibi klasik rekabet araçlarıyla rekabet edebilmelerini zorlaştırmıştır. Bu durum işletmelerin rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırabilmesi için kurumsallaşmayı, marka yaratmayı, teknoloji ve yenilikçiliği gündemlerine almalarına sebep olmakta ve işletmeleri kurumsallaşma, markalaşma ve ar-ge faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaya zorlamaktadır.

İşletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu gerçeğinden hareketle KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında yaklaşık 55 Milyon TL’lik bir bütçe ile KOBİ’lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma konularında hazırlayacakları projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Projelerin 30 Kasım 2015 tarihine kadar KOSGEB’e teslimi gerekmektedir.

 

Çağrı Kapanış Tarihi: 30 Kasım 2015 - saat 23.59

Proje süresi: En az 6 ay en fazla 24 Ay

KOSGEB Destek üst sınırı: 150.000 TL